CPU天梯图2018 热门CPU搜索排行榜2018

2017-08-03

CPU天梯图2018,热门CPU搜索排行榜,热门CPU几乎全是英特尔类型的,八核CPU最受欢迎,可以点击表格最后一行里的链接,查看更详细的CPU天梯图2018。

1、英特尔 0000 @ 3.10GHz 八核
2、英特尔 Xeon(至强) E5-2651 v2 @ 1.80GHz
3、英特尔 @ 2.80GHz 八核
4、英特尔 Xeon(至强) E5-2860 八核
5、英特尔 @ 2.90GHz 八核
6、英特尔 第四代酷睿 i7-5930K @ 3.50GHz 六核
7、英特尔 Xeon(至强) E3-1230 V2 @ 3.30GHz 四核
8、英特尔 @ 3.10GHz 八核
9、英特尔 0000 @ 2.30GHz 四核
10、英特尔 Xeon(至强) E5-2699 v4
11、英特尔 第三代酷睿 i7-3840QM @ 2.80GHz 四核
12、英特尔 Xeon(至强) E5-2690 0 @ 2.90GHz 八核
13、英特尔 Xeon(至强) E5-2685 v3 @ 2.60GHz
14、英特尔 Xeon(至强) E5-2680 0 @ 2.70GHz
15、AMD Ryzen 5 1600 Six-Core 六核
16英特尔 Xeon(至强) E5-2450 0 @ 2.10GHz 八核
17英特尔 Xeon(至强) E5-1620 v2 @ 3.70GHz 四核
18英特尔 Xeon(至强) E5-2620 v4 八核
19英特尔 Xeon(至强) E5-2679 v4 @ 2.50GHz
20英特尔 @ 2.50GHz 六核
21英特尔 Core i7-6700HQ @ 2.60GHz
22英特尔 第四代酷睿 i7-4700EQ @ 2.40GHz 四核
23英特尔 Core i5-4440 @ 3.10GHz
24英特尔 @ 0000 @ 2.67GHz 四核
25英特尔 Core i5-7500 @ 3.40GHz 四核
26英特尔 @ 3.20GHz 四核
27AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core 八核
28英特尔 Core i7-6950X
29英特尔 Xeon(至强) E31270 @ 3.40GHz 四核
30AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor 八核
显示更多详细CPU天梯图2018 >>

相关文章